Referat af Ventilen Roskildes årsmøde 2020

Afholdt: 6. maj 2020, kl. 19:00 – 21:00, på Discord (Online)
Til stede: Markus Hagedorn, Esben Duarte, Josefine Stegmann Hansen, Christine Hansen, Simone
Mørkmann, Lorik Berisha, Guuleed Osman.

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen
Esben bød velkommen til årsmødet

2) Valg af dirigent og referent
Martin blev valgt som dirigent
Markus blev valgt til referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
Dirigent Martin konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens
hjemmeside til alle medlemmer pr. 1 april

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Der blev i fællesskab snakket om de projekter og arrangementer der har været det forrige år.

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Kassereren, Markus, fremlagde det reviderede årsregnskab for år.
Regnskabet blev vedtaget.

6) Indkomne forslag.
Der var ingen forslag at behandle under punktet.

7) Valg af bestyrelse
Formand: Martin Jul Jönsson blev valgt.
Næstformand: Markus Hagedorn blev valgt.
Kasserer: Josefine Stegmann Hansen blev valgt.

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
Bestyrelsens indstilling på kr. 75,- årligt blev godkendt af årsmødet

9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge
administrationsaftale med Ventilen Danmark
Det blev besluttet, at bestyrelsen har mandat til at indgå/forlænge en administrationsaftale med
Ventilen Danmark.

10) Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af
foreningen
Det blev godkendt, at Ventilen Danmark må vælge revisor på vegne at foreningen.

11) Eventuelt.
Der var intet at behandle under punktet

 

Download referat (PDF) ›