Ventilen Danmark er paraplyorganisation for de 20 lokalforeninger, der driver tilbud til unge, der føler sig ensomme, i 18 byer rundt om i landet. Ventilens øverste myndighed er årsmødet, der ligger i september. Her vælger medlemmerne bestyrelsen, som derefter nedsætter udvalg, fora og grupper. Sekretariatet understøtter  det nationale og det lokale arbejde.

Ventilen består i høj grad af vores næsten 300 frivillige, der spiller forskellige roller i organisationen. Læs mere om at være frivillig i Ventilen her.

Hvis du vil i kontakt med Ventilens sekretariat, så ring hverdage mellem 10-16 til 70 208 308, eller skriv en mail til info@ventilen.dk

Herunder kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen, og hvem, der er ansat på sekretariatet. Du kan også læse mere om Ventilens årsmøde, udvalg, grupper, fora og foreningens vedtægter.

Klik på billedet for at forstørre diagrammet.

Bestyrelsen i 2017-18 består af

Ventilen Danmarks bestyrelse består af op til 12 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og tre medlemmer vælges på årsmødet. De seks øvrige medlemmer er de lokalvalgte, som også vælges på årsmødet – men af repræsentanter fra deres lokale valgområde. Dertil kommer evt. suppleanter. Hvis du ønsker at kontakte vores bestyrelse, så skriv til info@ventilen.dk – så videreformidler sekretariatet kontakten.

Nationale udvalg

Ventilen Danmark har fem nationale udvalg, der er udpeget af – og fungerer som rådgivende for bestyrelsen. Udvalgene dækker hvert deres område og arbejder både med meget konkrete og mere overordnede og strategiske emner.

Nedsættes ved årsskiftet
Hvert år omkring nytår, nedsætter Ventilens bestyrelse de fem nationale udvalg, men hvis et udvalg ikke er fyldt op, er der mulighed for at træde ind i løbet af året. Og der er altid mulighed for at komme med som observatør. Du kan læse mere om de enkelte udvalg og hvad de arbejder med i øjeblikket ved at klikke på udvalgets navn til venstre.
Hvis du vil vide mere, end der står der – eller vil stille op, så send en mail til info@ventilen.dk, så hjælper vi dig videre.

Sådan kan du være med
Du behøver ikke have været frivillig i et lokalt tilbud for at komme i betragtning til en udvalgsplads. Vi kræver blot, at du har tid og overskud til at lægge et stykke arbejde – også imellem udvalgsmøderne. Og at du har faglige og personlige kompetencer og erfaringer, der r relevante for udvalgsarbejdet.

Hvis du er interesseret eller bare vil vide mere, så kontakt vores sekretariat på info@ventilen.dk.

Fagligt udvalg

Udvalgets opgaver
Udvalgets opgave er at arbejde med de mere faglige problemstillinger og udfordringer, som Ventilen møder i arbejdet med de ensomme unge. Vi arbejder ud fra en teoretisk viden, som vi gør anvendelig i dagligdagen i Ventilen.

Herudover fungerer udvalget som sparringspartner for de andre udvalg og for Ventilen Danmarks bestyrelse vedrørende faglige spørgsmål.

Konkrete opgaver i 2016
Fagligt udvalg er ved at arbejde med udviklings og trivseslssamtaler mellem de unge og de frivillige. Her ser de på hvor hjælp til selvhjælp og ung til ung understøttes af samtalerne og hvornår de ikke understøttes af vores metoder og principper.
Derudover skal fagligt udvalg i 2016 arbejde med den indledende samtale og afgrænsning af unge hvis primære udfordring ikke er ensomhed.
Hvis du vil vide mere om arbejdet i fagligt udvalg, så kontakt dem via Ventilens sekretariat på info@ventilen.dk eller 70 208 308.

Sådan bliver du medlem
Fagligt udvalg består af op til otte medlemmer, der er udpeget af Ventilen Danmarks bestyrelse. Udvalget nedsættes hvert år i januar, men der er i øjeblikket ledige pladser i udvalget.
Hvis du gerne vil være med i udvalget, kræver det at du har en relevant faglig baggrund og har interesse for at arbejde konkret og teoretisk med faglige problemstillinger, der har relevans for Ventilens arbejde med ensomme unge. Det er ikke et krav, at man tidligere har været aktiv i Ventilen.

Hvis du gerne vil være medlem af udvalget, skal du sende en motiveret opstilling til info@ventilen.dk, som bestyrelsen derefter vil behandle på deres førstkommende møde.

Socialpolitisk udvalg

Ventilens socialpolitiske udvalg udvikler forslag til, hvad Ventilens holdning og indsats skal være indenfor aktuelle socialpolitiske spørgsmål. Udvalget fungerer også som sparringspartnere, debattører og frontpersoner indenfor det socialpolitiske.

Udvikle forslag, debattere og være sparringspartner
En af Socialpolitisk Udvalgs vigtigste opgaver er at udvikle forslag til, hvad Ventilens holdninger skal være til aktuelle socialpolitiske spørgsmål. I de seneste år har udvalget blandt andet skrevet Ventilens mobbepolitik, og arbejdet med et forslag til, hvordan vi dokumentatere Ventilens arbejde. Oplægget blev vedtaget og sat i gang i marts 2011.Udvalget er også med til at synliggøre Ventilen i offentligheden og over for medlemmer og frivillige ved at arrangere debatter om emner, som er oppe i tiden, og som hænger sammen med Ventilens arbejde.

Endelig fungerer udvalget også som en løbende sparringspartner for bestyrelsen, forretningsudvalget og sekretariatet og for Ventilen-personer, der sidder rundt omkring i råd og udvalg uden for organisationen.

Krav for at deltage
Socialpolitisk udvalg består af op til otte medlemmer, som udpeges for et år af Ventilen Danmarks bestyrelse på baggrund af skriftlige ansøgninger. Alle medlemmer af Ventilen Danmark kan stille op til udvalget.

For at komme i betragtning til udvalget skal du have interesse for social- eller ungdomspolitiske forhold og gerne have et vist kendskab til frivilligt socialt arbejde. Du skal være villig til at binde dig for minimum et år.  Det er ikke noget krav, at du tidligere har været aktiv i Ventilen.

Konkrete opgaver i 2012
Udvalget skal arbejde videre med Ventilens holdninger til forskellige problemstillinger inden for ungdomsområdet. Foreløbigt er Ventilens holdning til unge og arbejdsløshed samt unges brug af sociale medier skrevet.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i socialpolitisk udvalg, så kontakt Rillo på sekretariatet på rillo@ventilen.dk.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget står for de overordnede strategiske og økonomiske vissioner for Ventilen. Udvalget beskæftiger sig blandt andet med indtægter, strategier for finansiering mm. Alle kan blive medlem, hvis du har en interesse for økonomi eller frivillige sociale organisationer.

Strategiske og økonomiske diskussioner
Økonomiudvalgets rolle er primært at sparre med sekretariatsleder, kasserer, bestyrelse og forretningsudvalg på det økonomiske område – for at forberede og kvalificere de beslutninger, som skal træffes i de besluttende organer.

Udvalgets fokus er primært de strategisk-økonomiske diskussioner, som for eksempel drejer sig om fremtidig spredning af indtægtsgrundlag, strategier i forhold til offentlige og private fonde, tipsmidler, strategier for egenfinansiering, formueplacering mv.

Sådan bliver du medlem
Økonomiudvalget består af op til otte medlemmer, alle udpeget af Ventilen Danmarks bestyrelse på baggrund af deres skriftlige ansøgninger.

For at komme i betragtning til udvalget skal man have interesse i og viden om økonomi og/eller frivillige sociale organisationer. Man skal endvidere være villig til at binde sig for en periode på minimum 1 år.  Det er ikke noget krav, at man tidligere har været aktiv i Ventilen.

Konkrete opgaver i 2012
Økonomiudvalget skal bruge 2012 på at udvikle og siden hjælpe med at implementere en finansieringsstrategi for Ventilen. Det handler om at finde midler til driften af landsorganisationen – mere end om at tænke i nye projekter. Men også at se på hvilke elementer det er værd at satse på ift. at kunne generere yderligere midler i form af f.eks. medlemskaber, csr-samarbejder, eller salg af ydelser.

Udvalget ventes at mødes 3-4 gange årligt.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i økonomiudvalget, så kontakt Rillo på sekretariatet på rillo@ventilen.dk.

HR -  udvalg

Ventilens HR-udvalg er til for at nå målet, om at Ventilen skal være landets bedste organisation at være frivillig i.
Ventilens HR-udvalg arbejder for at Ventilen bliver landets bedste organisation at være frivillig i. Udvalget skal sikre, at alle frivillige får redskaber til at løse deres opgaver, feedback på deres arbejde og får mulighed for at udvikle sig.

HR-udvalget udvikler redskaber til de samtaler som projektlederne tager med de frivillige. Disse samtaler er vigtige fordi de kan rumme både forventningsafstemning og –afklaring, anerkendelse af den frivilliges indsats og muligheden for at tage problemer op med den frivillige. Vi tror, at større brug af disse løbende samtaler kan styrke anerkendelse, bidrage til bedre samarbejdsrelationer og tage en del konflikter i opløbet.

Medlem af HR-udvalget
Som medlem af HR-udvalget får du konkret erfaring med håndtering af forskellige problemstillinger, der naturligt kan opstå i alle organisationer. Du får personlig og faglig sparring med en gruppe frivillige, der brænder for HR og for at kunne gøre en forskel for andre.

HR-udvalget består af op til otte medlemmer, der er udpeget af Ventilen Danmarks bestyrelse. Udvalget nedsættes hvert år i januar. Hvis der er ledige pladser, er det dog muligt at komme ind senere på året.

Alle kan være med i udvalget – uanset om du har været frivillig i Ventilen eller ej. Det vigtigste er at du har interesse for at arbejde med frivillige medarbejdere, motivation og fastholdelse – og gode idéer til, hvordan det kan blive endnu bedre at være Ventil-frivillig. Du skal kunne afsætte tid til at deltage i omkring seks heldagsmøder om året. Mellem møderne kan der alt efter behov arrangeres skypemøder. Derudover arbejder udvalgets medlemmer mellem møderne.

Det koster 75 kr. om året at være medlem af Ventilen.

Hvis du vil være med – eller vil vide mere, kan du kontakte formanden Mariann på Mariann_Dk@ventilen.dk eller Ventilen Danmarks sekretariat på info@ventilen.dk.

Uddannelsesudvalget

Udvalgets opgaver
Uddannelsesudvalget har primært til opgave at planlægge og lægge strategier for, hvordan Ventilen skal uddanne de frivillige. Desuden skal udvalget kvalitetssikre de eksisterende udannelsestilbud samt videreudvikle dem, når der er brug for det. Arbejdet foregår med udgangspunkt i ventilens uddannelsespolitik.

Derudover fungerer udvalget som sparringspartner for Ventilen Danmarks bestyrelse i spørgsmål af uddannelsesmæssig karakter, ligesom udvalget skal sørge for at holde kontakt til og sparre med de lokale uddannelsesansvarlige. Det sidste sker blandt andet ved afholdelsen af to årlige uddannelsesfora.

Konkrete opgaver i 2016
Uddannelsesudvalget planlægger  en stor kompetence konference til november for alle frivillige i Ventilen. Udvalget arbejder også med at revidere Ventilens grunduddannelse for frivillige.
Hvis du vil vide mere om arbejdet i uddannelsesudvalget, så kontakt Julie på sekretariatet på info@ventilen.dk.

Sådan bliver du medlem
Uddannelsesudvalget består af op til otte medlemmer, der er udpeget af Ventilen Danmarks bestyrelse. Udvalget nedsættes hvert år i januar, men der er i øjeblikket ledige pladser i udvalget.

For at komme i betragtning til udvalget skal du have interesse i og viden om uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige. Det er ikke noget krav, at du tidligere har været aktiv i Ventilen, men du skal kunne stå inde for Ventilens værdier, principper og uddannelsespolitik.

Hvis du gerne vil være medlem af udvalget, skal du sende en motiveret opstilling til info@ventilen.dk, som bestyrelsen derefter vil behandle på deres førstkommende møde.

Arbejdsgrupper

Arbejdsgruppernes opgaver varrierer bredt alt efter, hvad der er behov for, og hvad der er af konkrete aktiviteter. Bestyrelsen nedsætter løbende nye arbejdsgrupper.

Hvis du er interesseret i at være med i Ventilens arbejde med f.eks. at skrive artikler om ensomhed, holde oplæg, dokumentere vores indsats, arrangere events eller andet, så kontakt vores sekretariat på info@ventilen.dk og hør hvilke opgaver og grupper, der er på trapperne.

Fora

Ventilens fora er steder, hvor frivillige med særlige ansvarsområder mødes på tværs af de lokale ventiler. Her udveksler de erfaringer, taler om kommende opgaver, videndeler og opkvalificerer hinanden. De forskellige fora mødes og udveksler dels virtuelt på vores online fora og dels ansigt til ansigt. Lige nu er der fora for projektledere, PR-ansvarlige, uddannelsesansvarlige og supervisorer.

Projektlederforum
Mødes to gange om året til en dag med plads til at udveksle erfaringer fra det lokale arbejde og få sparring i forhold til de udfordringer, der er i de forskellige ventiler. Derudover tager foraet enkelte temaer op såsom, hvad man kan bruge frivillig udviklingssamtaler (FUS) til, hvordan man skaber en god stemning i sin frivilliggruppe, praktisk organisering af projekter osv.

PR-forum
Mødes fire gange om året og taler om det lokale PR-arbejde og de opgaver, der ligger lige for. Her kan møderne have karakter af arbejdsgrupper, hvor de PR-ansvarlige sammen løser konkrete PR-opgaver – skriver pressemeddelser, brainstormer osv.

Uddannelsesforum
Har en til to årlige mødedage, hvor fokus er på det lokale uddannelsesarbejde. Her er både input til erfarne uddannelsesansvarlige og tid til oplæring af nye. Udover at tale om, hvordan det går lokalt, tager forummet relevante temaer op, såsom hvordan man motiverer sine medfrivillige, hvad der er væsentligt i forhold til Ventilens uddannelsespolitik, konkrete ideer og ønsker til kurser for frivillige, tilbagemeldinger på den nye grundkursusstruktur osv.

Supervisorforum
To gange om året mødes de supervisorer, der er knyttet til det lokale mødesteder. Det er psykologer og psykoterapeuter, der har påtaget sig at følge de lokale frivilliggrupper og give dem supervision en gang om måneden. I forummet bliver de opdateret i forhold til, hvad der rører sig i Ventilen Danmark og erfaringsudveksler og inspirerer hinanden til, hvordan man kan støtte og udvikle frivilliggrupperne.

Kassererforum
De lokale kasserere mødes to gange om året til en snak om hvordan man bedst kan holde styr på økonomien i et lokalt tilbud. Der er tips og tricks til arbejdet – og erfaringsudveksling ift. hvordan man sikrer at bilag ender i de rigtige mapper og budgettet bliver holdt.

Vedtægter for Ventilen Danmark

(Vedtægten er gældende fra årsmødets afslutning den 24. september 2011)

Årsmøde

Årsmødet er Ventilens øverste myndighed og foregår hvert år i september. Alle medlemmer er velkomne.

Find invitation og info om dette års årsmøde her.