Ventilen Danmark er paraplyorganisation for de 22 lokalforeninger, der driver tilbud til unge, der føler sig ensomme, i 20 byer rundt om i landet. Ventilens øverste myndighed er årsmødet, der ligger i september. Her vælger medlemmerne bestyrelsen, som derefter nedsætter udvalg, fora og grupper. Sekretariatet understøtter  det nationale og det lokale arbejde.

Ventilen består i høj grad af vores ca. 275 frivillige, der spiller forskellige roller i organisationen. Læs mere om at være frivillig i Ventilen her.

Hvis du vil i kontakt med Ventilens sekretariat, så ring hverdage mellem 10-16 til 70 208 308, eller skriv en mail til info@ventilen.dk

Herunder kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen, og hvem, der er ansat på sekretariatet. Du kan også læse mere om Ventilens årsmøde, udvalg, grupper, fora og foreningens vedtægter.

Klik på billedet for at forstørre diagrammet.

Bestyrelsen i 2018-2019 består af

Ventilen Danmarks bestyrelse består af op til 12 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og tre medlemmer vælges på årsmødet. De seks øvrige medlemmer er de lokalvalgte, som også vælges på årsmødet – men af repræsentanter fra deres lokale valgområde. Dertil kommer evt. suppleanter, som også tager aktivt del i bestyrelsens arbejde. Hvis du ønsker at kontakte vores bestyrelse, så skriv til info@ventilen.dk – så videreformidler sekretariatet kontakten.

Her kan du læse mere om Ventilens bestyrelse

Udvalg og grupper

Ventilen Danmark har nogle nationale udvalg og grupper, der er udpeget af – og fungerer som rådgivende for bestyrelsen. Udvalgene dækker hvert deres område og arbejder både med meget konkrete og mere overordnede og strategiske emner.

Nedsættes ved årsskiftet
Hvert år omkring nytår, nedsætter Ventilens bestyrelse de relevante udvalg og grupper, men hvis et udvalg ikke er fyldt op, er der mulighed for at træde ind i løbet af året. Og der er altid mulighed for at komme med som observatør.
Hvis du vil vide mere, end der står der – eller vil stille op, så send en mail til info@ventilen.dk, så hjælper vi dig videre.

Sådan kan du være med
Du behøver ikke have været frivillig i et lokalt tilbud for at komme i betragtning til en udvalgsplads. Vi kræver blot, at du har tid og overskud til at lægge et stykke arbejde – også imellem møderne. Og at du har faglige og personlige kompetencer og erfaringer, der r relevante for arbejdet.

Hvis du er interesseret eller bare vil vide mere, så kontakt vores sekretariat på info@ventilen.dk.

Ressourcegrupperne

De to gruppers funktioner er at løse de opgaver, som kommer ind løbende. De kører med en løsere organisering, hvor medlemmerne af grupperne, der alle er fagligt relevante, står på en art “brutto-liste”. Herfra tager tovholderen på sekretariatet kontakt, når det er aktuelt.

Vi har brug for de rette kompetencer i begge grupper, som kan hjælpe os til at sikre kvaliteten af organisationen hele vejen rundt, både uddannelsen af vores frivillige, udvikling af deres faglige og personlige kompetencer samt vores arbejde med de unge og deres trivsel.

Derfor rekrutterer vi både internt i nuværende og tidligere frivillige, men i høj grad også eksterne, som kan bidrage med den faglighed, som bestyrelsen har brug for til at kunne løse de konkrete opgave.

Hvis du gerne vil stille din faglige viden og erfaring til rådighed, så skriv til info@ventilen.dk.

Ressourcegruppe med faglige vinkel

Formålet med denne ressourcegruppe er at få kvalificerede faglige input til, hvordan vi kvalitetssikrer og udvikler vores arbejde med de unge i Ventilens tilbud.

Gruppen sidder primært med opgaver der omhandler:

  • Supervision; udvikling af redskaber og guidelines
  • Metoder og principper
  • Samtaletyper
  • Udvikling af hjælpe-redskaber til det lokale, frivillige arbejde

Ressourcegruppe med uddannelsesmæssige vinkel

Formålet med denne ressourcegruppe er at kvalitetssikre uddannelsen af vores frivillige og at lægge strategier, der sikrer, at vores niveau i organisationen fortsat er højt. Gruppen arbejder også med de frivilliges udvikling ifm. både deres personlige og faglige kompetencer.

Gruppen sidder primært med opgaver der omhandler:

  • Ventilens grunduddannelse
  • De frivilliges udvikling; udvikling af redskaber til dette
  • Planlægning og afholdelse af den årlige ”Frivillig Kompetencekonference”

HR-udvalget

Ventilens HR-udvalg er til for at nå målet, om at Ventilen skal være landets bedste organisation at være frivillig i. Udvalget skal sikre, at alle frivillige får redskaber til at løse deres opgaver, feedback på deres arbejde og mulighed for at udvikle sig.

HR-udvalget udvikler redskaber til de samtaler som projektlederne tager med de frivillige. Som medlem af HR-udvalget får du konkret erfaring med håndtering af forskellige problemstillinger, der naturligt kan opstå i alle organisationer. Du får personlig og faglig sparring med en gruppe frivillige, der brænder for HR og for at kunne gøre en forskel for andre.

HR-udvalget består af op til otte medlemmer, som bestyrelsen udpeger hvert år i januar. Hvis der er ledige pladser, er det dog muligt at komme ind senere på året. Alle kan være med i udvalget – uanset om du har været frivillig i Ventilen eller ej. Det vigtigste er at du har interesse for at arbejde med frivillige, motivation og fastholdelse.

Hvis du vil være med eller vil vide mere, så kontakt sekretariatet.

Grunduddannelsesgruppen

Ventilens Grunduddannelsesgruppe er for frivillige, der har lyst til at udvikle sine formidlingsevner. I Ventilen bliver der årligt afholdt 9 interne uddannelsesarrangementer der består af 5 uddannelsesdagen og 4 uddannelsesweekender. Grunduddannelsesgruppens opgave er, at afholde de oplæg der finder sted på de forskellige uddannelsesdage og –weekender, samt facilitere de øvelser der hører til materialet. Man er altid minimum 2 frivillige afsted sammen, så der er mulighed for at give hinanden feedback og dermed rum for udvikling.

Udover uddannelsesdage og –weekender mødes gruppen til fysiske møder 2-3 gange årligt. Disse møder har til formål at vi lærer hinanden bedre at kende, at vi kan snakke om hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, at vi kan udvikle vores formidlingsevner med mere. Det er også på disse møder, at vi planlægger vagtplanen for det kommende år, og man har her mulighed for at melde sig på de datoer, der passer bedst til en selv. Man skal som minimum kunne afholde 4 dage om året.

Hvis du synes, at det lyder som noget for dig, så send en mail til info@ventilen.dk . Så kontakter vi dig og aftaler nærmere. Som frivillig i Ventilen skal man være medlem af Ventilen, hvilket koster 75 kr. om året. Derudover arbejder Ventilen ud fra et ung-til-ung princip, og som frivillig i Grunduddannelsesgruppen skal du derfor være mellem 18-35 år. Der er ikke noget krav om at man skal være god til at facilitere eller have erfaring med at formidle. Så længe du er klar på at lære noget nyt, så er vi klar til at byde dig varmt velkommen i Grunduddannelsesgruppen.

Arbejdsgrupper

Arbejdsgruppernes opgaver varrierer bredt alt efter, hvad der er behov for, og hvad der er af konkrete aktiviteter. Bestyrelsen nedsætter løbende nye arbejdsgrupper.

Hvis du er interesseret i at være med i Ventilens arbejde med f.eks. at skrive artikler om ensomhed, holde oplæg, dokumentere vores indsats, arrangere events eller andet, så kontakt vores sekretariat på info@ventilen.dk og hør hvilke opgaver og grupper, der er på trapperne.

Fora

Ventilens fora er steder, hvor frivillige med særlige ansvarsområder mødes på tværs af de lokale ventiler. Her udveksler de erfaringer, taler om kommende opgaver, videndeler og opkvalificerer hinanden. De forskellige fora mødes og udveksler dels virtuelt på vores online fora og dels ansigt til ansigt. Lige nu er der fora for projektledere, PR-ansvarlige, uddannelsesansvarlige og supervisorer.

Projektlederforum
Mødes to gange om året til en dag med plads til at udveksle erfaringer fra det lokale arbejde og få sparring i forhold til de udfordringer, der er i de forskellige ventiler. Derudover tager foraet enkelte temaer op såsom, hvad man kan bruge frivillig udviklingssamtaler (FUS) til, hvordan man skaber en god stemning i sin frivilliggruppe, praktisk organisering af projekter osv.

PR-forum
Mødes fire gange om året og taler om det lokale PR-arbejde og de opgaver, der ligger lige for. Her kan møderne have karakter af arbejdsgrupper, hvor de PR-ansvarlige sammen løser konkrete PR-opgaver – skriver pressemeddelser, brainstormer osv.

Uddannelsesforum
Har en til to årlige mødedage, hvor fokus er på det lokale uddannelsesarbejde. Her er både input til erfarne uddannelsesansvarlige og tid til oplæring af nye. Udover at tale om, hvordan det går lokalt, tager forummet relevante temaer op, såsom hvordan man motiverer sine medfrivillige, hvad der er væsentligt i forhold til Ventilens uddannelsespolitik, konkrete ideer og ønsker til kurser for frivillige, tilbagemeldinger på den nye grundkursusstruktur osv.

Supervisorforum
To gange om året mødes de supervisorer, der er knyttet til det lokale mødesteder. Det er psykologer og psykoterapeuter, der har påtaget sig at følge de lokale frivilliggrupper og give dem supervision en gang om måneden. I forummet bliver de opdateret i forhold til, hvad der rører sig i Ventilen Danmark og erfaringsudveksler og inspirerer hinanden til, hvordan man kan støtte og udvikle frivilliggrupperne.

Kassererforum
De lokale kasserere mødes to gange om året til en snak om hvordan man bedst kan holde styr på økonomien i et lokalt tilbud. Der er tips og tricks til arbejdet – og erfaringsudveksling ift. hvordan man sikrer at bilag ender i de rigtige mapper og budgettet bliver holdt.

Vedtægter for Ventilen Danmark

(Vedtægten er gældende fra årsmødets afslutning den 24. september 2011)

Årsmøde

Årsmødet er Ventilens øverste myndighed og foregår hvert år i september. Alle medlemmer er velkomne.

Find information om årsmødet 2019 her 

Find formandens beretninger og godkendte referater fra de foregående år her.