Ventilens metoder

Ventilens grundsyn er, at den enkelte har styrke, ressourcer og evnen til at forandre sin egen situation. Det er nødvendigt, at han eller hun selv tager det første skridt, og derefter får en masse støtte og opbakning. Det er formuleret i to principper, der ligger til grund for alt vores arbejde, både lokalt og nationalt.

Hjælp til selvhjælp

Hjælp til selvhjælp betyder, at vi ønsker at give de unge mulighed for selv at komme ud af ensomheden. I de lokale tilbud får de en tryg ramme, hvor de kan mødes med andre unge og øve sig i at danne relationer. Et sted hvor de selv kan udvikle det selvværd og de færdigheder der skal til.

I vores oplæg og i de redskaber, vi videregiver er tanken om at de unge skal hjælpe sig selv også grundlæggende. De unge, der føler sig ensomme, skal rustes til selv at tage det første skridt. Men den brede gruppe af unge – f.eks. i klaserne på de ungdomsuddannelser, der bruger projekt Netwerk – skal også have redskaber til at skabe fællesskaber, der kan rumme alle. Fordi hjælp-til-selvhjælp er et bærende princip er det altid vores ambition at give andre inspiration og mulighed for handling, så vi sammen kan komme ungdomsensomheden til livs.

 

Ung til ung

Ventilen arbejder med et ung til ung-princip. I vores lokale tilbud betyder det, at de frivillige har nogenlunde den samme alder, som de unge, der kommer i tilbuddet. Aldersligheden giver mulighed for, at de unge, der føler sig ensomme, og de frivillige udveksler erfaringer og inspirerer hinanden og kan spejle sig i hinanden. 

I hele vores organisation er det bærende, fordi Ventilen er udviklet og drevet af unge frivillige. Både lokalt og nationalt. Det betyder at vi som organisation altid ved, hvor de unge er og hvad der fylder i et ungdomsliv. Og at vi på den måde ærligt og reelt kan være de unges stemme, når det handler om at sætte ord på ungdomsensomhed og ungdomslivet generelt.

Metoder i de lokale tilbud

Den indledende samtale

Førstegangsbesøgende i Ventilen får en samtale med to frivillige om deres situation og deres forventninger til at komme i tilbuddet. Ved denne samtale bliver den unge introduceret til tilbuddet, og dets muligheder og begrænsninger, og de frivillige vurderer, om Ventilen er det rigtige tilbud for den unge. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet, bestræber de frivillige sig altid på at viderehenvise til et tilbud, der rammer den unges problemstilling bedre.

Aktiviteter som metode

Det er lettest at tale sammen, når man laver andre ting samtidig, og derfor spiller aktiviteterne en central rolle i både mødestederne og KOMsammen-tilbuddene.

Der er stor variation i aktiviteterne, der spænder vidt over blandt andet gåture, spilleaftener og ture i biografen i mødestedet og boldspil, yoga eller spinning i KOMsammen. Madlavning og fællesspisning går igen i begge typer af tilbud. Fælles for aktiviteterne er, at de er en del af vores metode. De er alle sammen øverum for social færdighedstræning, så mens en madaften for mange bare er hygge og madlavning, er det i Ventilen et forum, hvor man eksempelvis kan træne det at kunne sige til og fra. Det kan fx være ift., hvad man kunne tænke sig at spise, hvad man ikke kan lide, hvordan man plejer at skære løg osv..

Aktiviteterne ”ude af huset” giver de unge mulighed for at deltage i et almindeligt ungdomsliv, og det mindsker deres følelse af anderledeshed, når de kan tale med om den nye film i biffen eller cheesecaken på den lokale café.

Ofte stillede spørgsmål om ensomhed

Ensomhed er en følelse, alle har prøvet at have, og det er en helt almindelig følelse at opleve en gang imellem. Når følelsen sætter sig fast og bliver en permanent del af livet, kan det dog have alvorlige konsekvenser – og det er vigtigt at reagere på langvarig ensomhed. 

I dag oplever 19% af danske unge mellem 16 og 24 år ensomhed.

Læs mere om unge, der føler sig ensomme, her.

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens sociale relationer ikke lever op til ens sociale behov. Det vil altså sige, at det er forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår. Nogen har brug for én god ven for at få det sociale behov stillet, og nogen har brug for en stor bekendtskabskreds, men ikke en “bedste ven”.

I Ventilen skelner vi mellem langvarig og kortvarig ensomhed i forhold til, hvornår man bør reagere. Det kan sammenlignes med sult; det er ikke farligt at være sulten i kortere tid, men når det varer ved og bliver til sult, så er det farligt. Følelsen af ensomhed er kroppens måde at fortælle os, at vi har været isoleret for længe.

Ensomhed har ikke nødvendigvis noget at gøre med at være alene. Tværtimod kan følelsen være stærkest, når vi er omkredset af mennesker, vi ikke føler os som en del af. Alle mennesker har brug for relationer, hvor vi føler os trygge, hvor vi kan være os selv, og hvor der er nogen, vi kan betro os til.

Læs mere om ensomhed her.

Det er vigtigt at understrege, at ensomhed ikke er en sygdom, og der er derfor ingen symptomer. Dog er der nogle konsekvenser af ensomhed, som kan vise sig som fysiske tegn. Nogle vælger måske at være meget alene, afviser invitationer til sociale sammenhænge og isolerer sig, mens andre bliver mere udadreagerende, vrede eller voldsomme.

Mange af de unge, vi møder i Ventilen, oplever at føle sig usikre eller utilpas i sociale sammenhænge og kan have svært ved at holde øjenkontakt. Men ligesom ensomheden har mange årsager, har den også mange udtryk, så det er ikke muligt at sige noget entydigt.

Læs mere her

Ensomheden opstår ofte i forbindelse med et skift i livet. Det kan være skoleskift, brud med en kæreste, forældres skilsmisse eller studiestart i en ny by. Dertil kommer skamfølelsen af ikke at slå til som ung. Unge i dag er underlagt et vældig stort pres på indefra og udefra, hvor de føler, de skal præstere fagligt samtidig med, de ser godt ud og har masser af venner.

De unge, vi møder i Ventilen, er meget forskellige og har ofte vidt forskellige sociale baggrunde. De har måske under deres opvækst eller skoleforløb følt sig uden for fællesskabet i lange perioder. Nogle er måske blevet mobbet, har dårlig eller ingen kontakt til familien eller har ikke haft nogen nære venner. Mange af disse unge lider af lavt selvværd og præstationsangst, og kan eller tør ikke tage kontakt til deres jævnaldrende. Hos unge kan det blive en ond cirkel, for hvis du har følt dig ensom længe, så mister du troen på dig selv, og dermed også modet til at forsøge at få nye venner.

Læs mere om ensomhed her.

Langvarig ensomhed har store konsekvenser. Ensomhed påvirker hjernen og får den til at gå i forsvarsposition. Det betyder, at man sover dårligere og er meget opmærksom på trusler og fare. Det kan også gøre en mindre empatisk og mindre imødekommende overfor andre mennesker. Det betyder ofte, at de unge, som føler sig ensomme, også føler sig udenfor fællesskabet eller socialt isolerede. I sidste ende kan det medføre, at de de unge dropper ud af deres uddannelse, bliver deprimerede og ikke får udviklet deres sociale kompetencer. Dette gør de unges forudsætninger for at komme ud af ensomheden endnu sværere.

Der er klare forbindelser mellem ensomhed hos unge og risikoen for at udvikle en psykisk lidelse, for eksempel depression, angst eller spiseforstyrrelser. Desværre forbindes ensomhed også med selvmord og en øget risiko for alvorlige sygdomme senere i livet.

Læs mere om konsekvenserne af ensomhed her.

Der findes ikke noget konkret svar på, hvor lang tid det tager at komme ud af ensomhed. Det er meget forskelligt fra person til person. Det vigtigste er, at man er tålmodig, fordi længerevarende ensomhed ikke er en følelse, som kan ændres fra den ene dag til den anden.

Læs mere om ensomhed her.

Er du interesseret i at få et interview om ensomhed eller Ventilens arbejde, eller vil du gerne i kontakt med en ung, der har prøvet at føle sig ensom, så er du mere end velkommen til at kontakte os. Læs mere her.

Hvis du er mellem 15-25 år (mødestedet) eller mellem 15-30 år (KOMsammen) og har brug for hjælp til at komme ud af ensomheden, er du altid velkommen til at besøge et af vores tilbud.

Hvis du er journalist, studerende eller andet, er det derimod ikke muligt at besøge vores tilbud, mens de unge er der. Det skyldes, at vi har lovet de unge anonymitet.

Vi vil altid gerne hjælpe studerende, der vil arbejde med ensomhed. Du kan finde en masse viden om ensomhed her og mere konkret viden om Ventilen her. Her kan du finde en masse relevant litteratur.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på på hjemmesiden, må du selvfølgelig gerne kontakte os. Det er en stor hjælp for os, hvis du er helt forberedt på, hvad vi kan hjælpe dig med, inden du ringer eller skriver.