Ventilens principper

Ventilens grundsyn er, at den enkelte har styrke, ressourcer og evnen til at forandre sin egen situation. Det er nødvendigt, at han eller hun selv tager det første skridt, og derefter får en masse støtte og opbakning. Det er formuleret i to principper, der ligger til grund for alt vores arbejde, både lokalt og nationalt.

Hjælp til selvhjælp

Hjælp til selvhjælp betyder, at vi ønsker at give de unge mulighed for selv at komme ud af ensomheden. I de lokale tilbud får de en tryg ramme, hvor de kan mødes med andre unge og øve sig i at danne relationer. Et sted hvor de selv kan udvikle det selvværd og de færdigheder der skal til.

I vores oplæg og i de redskaber, vi videregiver er tanken om at de unge skal hjælpe sig selv også grundlæggende. De unge, der føler sig ensomme, skal rustes til selv at tage det første skridt. Men den brede gruppe af unge – f.eks. i klaserne på de ungdomsuddannelser, der bruger projekt Netwerk – skal også have redskaber til at skabe fællesskaber, der kan rumme alle. Fordi hjælp-til-selvhjælp er et bærende princip er det altid vores ambition at give andre inspiration og mulighed for handling, så vi sammen kan komme ungdomsensomheden til livs.

 

Ung til ung

Ventilen arbejder med et ung til ung-princip. I vores lokale tilbud betyder det, at de frivillige har nogenlunde den samme alder, som de unge, der kommer i tilbuddet. Aldersligheden giver mulighed for, at de unge, der føler sig ensomme, og de frivillige udveksler erfaringer og inspirerer hinanden og kan spejle sig i hinanden. 

I hele vores organisation er det bærende, fordi Ventilen er udviklet og drevet af unge frivillige. Både lokalt og nationalt. Det betyder at vi som organisation altid ved, hvor de unge er og hvad der fylder i et ungdomsliv. Og at vi på den måde ærligt og reelt kan være de unges stemme, når det handler om at sætte ord på ungdomsensomhed og ungdomslivet generelt.

Metoder i de lokale tilbud

Den indledende samtale

Førstegangsbesøgende i Ventilen får en samtale med to frivillige om deres situation og deres forventninger til at komme i tilbuddet. Ved denne samtale bliver den unge introduceret til tilbuddet, og dets muligheder og begrænsninger, og de frivillige vurderer, om Ventilen er det rigtige tilbud for den unge. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet, bestræber de frivillige sig altid på at viderehenvise til et tilbud, der rammer den unges problemstilling bedre.

Aktiviteter som metode

Det er lettest at tale sammen, når man laver andre ting samtidig, og derfor spiller aktiviteterne en central rolle i både mødestederne og KOMsammen-tilbuddene.

Der er stor variation i aktiviteterne, der spænder vidt over blandt andet gåture, spilleaftener og ture i biografen i mødestedet og boldspil, yoga eller spinning i KOMsammen. Madlavning og fællesspisning går igen i begge typer af tilbud. Fælles for aktiviteterne er, at de er en del af vores metode. De er alle sammen øverum for social færdighedstræning, så mens en madaften for mange bare er hygge og madlavning, er det i Ventilen et forum, hvor man eksempelvis kan træne det at kunne sige til og fra. Det kan fx være ift., hvad man kunne tænke sig at spise, hvad man ikke kan lide, hvordan man plejer at skære løg osv..

Aktiviteterne ”ude af huset” giver de unge mulighed for at deltage i et almindeligt ungdomsliv, og det mindsker deres følelse af anderledeshed, når de kan tale med om den nye film i biffen eller cheesecaken på den lokale café.